ساچمه ای Ball vibrators  k

                                                                بنیان کنترل ایرانویبراتورهای پنوماتیک ساچمه ای کاربردهای فراوانی درصنایع گوناگون دارد.ساختمان ساده ویبراتور ساچمه ای این مزیت راداراست که همزمان باایجاد نیرو/فرکانس یکنواخت رافراهم مینماید.جهت انتخاب بهترین نوع ویبراتور پنوماتیکی ساچمه ای اطلاعات ذیل مورد نیاز میباشد.


مزایای استفاده از ویبراتورهای پنوماتیک  ساچمه ای:

*ویبراتور پنوماتیک ساچمه ای :قدرت بالا
*ویبراتور پنوماتیک ساچمه ای : ایجاد فرکانس تا 35000rpm
*ویبراتور پنوماتیک ساچمه ای :لرزش یکنواخت
*ویبراتور پنوماتیک ساچمه ای :تحمل حرارت تا 100 درجه سانتیگراد

موارد مصرف ویبراتورهای پنوماتیک  ساچمه ای:

*غربال کردن(ویبراتور پنوماتیک ساچمه ای)
*خالی کردن مخازن ، بونکرها (ویبراتور پنوماتیک ساچمه ای)
*سطوح لرزشی (ویبراتور پنوماتیک ساچمه ای )
*جلوگیری از چسبندگی در لوله های عبور مواد (ویبراتور پنوماتیک ساچمه ای)
*جابجایی آسان مواد در خطوط تولید (ویبراتور پنوماتیک ساچمه ای )

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر درمورد ویبراتورپنوماتیک ساچمه ای باکارشناسان بنیان کنترل ایران تماس حاصل فرماید.


تعداد بازدید 9263