دانلود فایل ضمیمه
باتوجه به تنوع مانومتر ها درخواست خودرابراساس نکات وپارامترهای ذیل برای این مجموعه ارسال نمائید.
1-نوع کاربرد مانومتر
2-جنس یا متریال مانومتر
3-فشارکاری مورد نیاز
4-قطر  بیرونی صفحه مانومتر
5-سایز کانکشن
6-محل نصب کانکشن
7-مدرج شدن صفحه نمایش با توجه به نیاز/psi/bar,...
تعداد بازدید 2313