گروه بنيان کنترل ايران

با بيش ازپانزده سال افتخار همکاري ﺑﺎ صناﻳﻊ اﻳران وبا هدف ارائه خدمات فني و مهندسي،طراحي،مشاوره وآموزش و همچنين تامين تجهيزات وکيوم، پنوماﺗﻴﻚ و ﻫﻴدروﻟﻴﻚ و ابزار دقيق ﺗﺸﻜﻴل گرديده است.

تلفن:33993547-33991843
همراه:2109441-0912
 
                                       
                                                      

                                           شیر پنوماتیک                                                       سیستم های واحد مراقبت هوا
                                

                                                 جک                                                                            اتصالات
                                                                                
تاریخ ارسال: 1391/5/10
تعداد بازدید: 644