خدمات فنی وآموزش

خدمات فنی و آموزش
احتراما به استحضار مي رساند گروه ﺑﻨﻴﺎن کنترل اﻳران با بيش ازپانزده سال افتخار همکاري ﺑﺎ صناﻳﻊ اﻳران وبا هدف ارائه خدمات فني و مهندسي،طراحي،مشاوره،آموزشوتامين تجهيزاتدرزﻣﻴﻨﻪ اتوماسيون صنعتي، ابزاردﻗﻴق، پنوماﺗﻴﻚ و ﻫﻴدروﻟﻴﻚ ﺗﺸﻜﻴل گرديده است.
گروه بنيان کنترل ايران در راستاي پيشبرد اهداف صنايع کشور توانسته با استفاده از تجارب فني و جذب نيروهاي کارامد و استفاده از متخصصين جوان اقدام به ايجاد تشکلي از عناصر تجربه وتخصص نمايد.
درراستای همگام بودن با صنعتگران عزیز کشورمان این مجموعه آمادگی کامل خودرا جهت ارائه خدمات ذیل اعلام میدارد.
*طراحی و اجرای انواع فیلدهای پنوماتیک وهیدرولیک و مدارهای وکیوم
*مشاوره وارائه پارامترهای موفق وکاربردی جهت انتخاب تجهیزات با توجه به  حفظ سرمایه/نوع کاربرد/مصرف بهینه انرژی و...
*مشاوره وارئه دستورالعمل های کاربردی جهت عیب یابی ورفع عیوب در خطوط هوای فشرده
*تبدیل مدارهای های قدیمی ومستهلک بااستفاده ازروش های نوین واتوماسیون بروز
*ارائه واجرای ورک شاپ های آموزشی با توجه به نیاز مشتری

تاریخ ارسال: 1391/4/18
تعداد بازدید: 3463